Om garden og brukerne

Billerud, gardsnr 89 i Hoff sogn i Østre Toten, er nevnt første gang i 1577, men er helt sikkert eldre. Navnetypen tyder på at garden er fra mellomalderen (før Svartedauen). Det er antatt at garden har navn etter personen Billi, som muligens var den første brukeren. I dag er det Østre Toten kommune som eier garden. Jordveien er bortforpaktet. Det er om lag 200 da dyrket jord til garden og  noe skog.

Den første eieren vi kjenner til, er en som het Jon på Billerud. Han eide og drev garden fra 1612 - 1643. Den neste eieren var Otto Mogensen. Han var lagmann på Opplandene og bosatt på garden Hoel på Nes. Han forpaktet bort garden ei tid, men hans svigersønn Claus Christoffer von Hygen overtok seinere Billerud.

Nå kommer en periode i Billeruds liv da den skifter eier flere ganger, men felles for de fleste eierne er at de har en eller annen tilknytning til Otto Mogensens etterkommere.

I 1767 fikk Michael Darre skjøte på Billerud. Fram til nå hadde Billerud vært en ordinær storgard, men i og med at Darre var generalmajor og sjef for det Akershusiske dragonregiment, hørte han med til embedsstanden og Billerud fikk status som embedsgard. Det var i Darres tid at den gamle hovedbygningen (galleriet) ble bygd. I en branntakst fra 1796 nevnes bygningen som "ny og i god stand". Bygningen var da i 1 1/2 etasje med to værelser i andre etasje.

 


Den 10.desember 1802, fikk han lov av Kongen til å "innrette et  Begravelses-sted for sig og sin familie" på Billerud. Denne gravplassen "Begravelsen" finnes fortsatt. Darre hadde to barn, Nils Stockfleth Darre og Susanne Elisabeth Darre. Susanne ble gift med Ernst Frederick Eckhoff som ble neste eier av garden. Eckhoff døde barnløs i 1825 og hans enke solgte samme året garden til Christoffer Larsen Weidemann. I Weidemanns tid, fikk den gamle hovedbygningen fasongen vi kjenner i dag. I 1827-28 bygde han på full annenetasje og loft. Vinteren 1834 fikk han maleren Peder Balke til å dekorere en stor sal i 2.etasje. I alt malte Balke 12 naturmotiver og dette stod ferdig til fru Weidemanns 50-års-dag.

Weidemann var sorenskriver og gift med Christiane Jacobine Lycke fra Danmark. De hadde heller ikke barn. Den neste eieren var oberst Carsten Christer Anker før Anders Hermansen Hanestad kjøpte Billerud i 1883.

Østre Toten kommune kjøpte garden i 1902 fra den siste eieren og brukte garden som fattighjem. Dermed inntrådte en ny periode i Billeruds liv, nå som fattighjem og seinere som pleiehjem og aldershjem. Billerud ble fattighjem der det ble innlagt "arbeidsføre fattige, som hadde vanskelig for selv å skaffe seg arbeid og nødvendig fortjeneste til underhold". De deltok i driften av gardsbruket og i nydyrking av jord.

I april 1923 ble den gamle hovedbygningen fredet som nasjonalt kulturminne, og hovedgrunnen var naturlig nok Peder Balkes veggmalerier. Hovedbygningen rommet helt fram til 1940 hovedfunksjonene for fattighjemsdriften. Da ble den nye hovedbygningen åpnet. I 1937 skiftet fattighjemmet navn til pleiehjem.

Den nye hovedbygningen ble bygget etter at en gammel kontorbygning brant ned i 1937. Bygningen ble åpnet 8.april 1940 og hadde kostet kr.46 600,- Bygningen ble imidlertid snart for liten og ble påbygd 110 kvm i 1956-57.